Dorohusk

powierzchnia 192,4 km2
mieszkańcy 6 928

Dorohusk ? pałac Suchodolskich został wzniesiony w 1752 r. na miejscu dawnego dworu obronnego Orzechowskich. Jest to murowany budynek parterowy, z parterowymi alkierzami, posiadający piętrową część środkową. W czasie wojny polsko-bolszewickiej obiekt został zniszczony. Pałacowe oficyny zniszczone w 1920 roku rozebrano w 1926 roku. Po II wojnie światowej pałac był siedzibą szkoły. Odnowiono i przekazano w użytkowanie placówkom kultury w latach 80. i 90. XX wieku. Przy pałacu znajdują się pozostałości starego, XVIII-wiecznego parku z późnobarokową kamienną figurą św.
Barbary, a także grobowiec rodziny Suchodolskich.

Świerże ? domy drewniane

Świerże ? cmentarze, żydowski, prawosławny i katolicki.
Cmentarze róznych wyznań znajdziemy też w miejscowościach:
Dorohusk ? katolicki, ewangelicki,
Husynne ? katolicki, prawosławny,
Kolemczyce ? prawosławny,
Kroczyn ? ewangelicki,
Skordiów ? ewangelicki,
Turka ? cmentarz wojenny z I wojny światowej.

 

Dorohusk ? kościół rzymskokatolicki p.w. NMP i Jana Nepomucena. W 1752 roku z fundacji Barbary i Michała Suchodolskich wybudowano drewniany kościół przyszpitalny, który od 1768 r. pełnił funkcję świątyni parafialnej. W roku 1821 Suchodolscy ufundowali drugi kościół, zaś w roku 1907 trzeci ? obecny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Jest to trójnawowa świątynia utrzymana w stylu neogotyckim, z wysoką wieżą we frontonie. W ołtarzu głównym (XX w.) znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, zaś na zasuwie obraz św. Jana Nepomucena. W prawym ołtarzu bocznym widnieje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (2 poł. XVI w.), w lewym obraz św. Mikołaja.

Zamieście ? Zespół dworsko-parkowy. Założenie z lat 20. XX w., z dworem usytuowanym na północ od folwarku. Parterowy dwór to budynek powstały na planie prostokąta, z czterokolumnowym portykiem ustawionym w linii elewacji. Pierwotnie posiadał dach kryty gontem. Adaptacja budynku na cele służby zdrowia i przebudowa mające miejsce w latach 50.?60. XX w. zmodyfikowały bryłę budowli i dawny układ jej pomieszczeń.

Świerże ? kościół rzymskokatolicki p.w. Apostołów Piotra i Pawła. Parafię w Świerżach
erygowano równocześnie z lokacją miasta, w 1443 roku. Pobudowano wówczas pierwszy, drewniany kościół p.w. Najświętszej Marii Panny i Apostołów Piotra i Pawła, który na przełomie XVI i XVII wieku zamieniono na zbór protestancki. Obecną świątynię projektu Józefa Piusa Dziekońskiego wzniesiono z fundacji Marii Oresetti w latach 1905?1909. Jest to utrzymana w stylu neogotyckim, trójnawowa budowla z charakterystyczną wysoką wieżą od frontu. Zachowały się drewniane ołtarze w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w ołtarzach bocznych obrazy Pana Jezusa na krzyżu (po lewej) i św. Antoniego (po prawej). Ciekawe obiekty wyposażenia kościoła to: chrzcielnica i dwudziestogłosowe organy.

Kolemczyce ? granica na rzece Bug. Przez wiele wieków funkcjonował tu prawosławny (a po unii brzeskiej ? greckokatolicki) monaster.